مرجع کامل تعبیر خواب انگور, کشمش و مویز | انجیران | خشکبار, انجیر خشک

مرجع کامل تعبیر خواب انگور, کشمش و مویز

تک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره 6 3٫83 out of 5

تعبیر خواب انگور و کشمش و مویزمرجع کامل تعبیر خواب انگور, کشمش و مویز

تعبیر خواب انگور به‌عنوان میوه‌ای بهشتی و فرآورده‌های متنوع آن از جمله کشمش، مویز و… با احوالات مختلف، همواره مورد جستجوی بسیاری از افراد می‌باشد. در این مجال سعی شده هر آنچه در این ارتباط مورد نیاز بیننده خواب باشد در اختیار وی قرار گیرد. نکته‌ای که در ابتدا بایستی آن را متذکر شویم این است که بیننده خواب بایستی به دنبال موضوع اصلی خواب خود باشد و نه موضوعات جانبی. به‌عنوان مثال اگر شخصی در خواب ببیند انگور از مرده گرفته یا برعکس، در این حالت باید به دنبال تعبیر خواب مرده و دادن چیزی به مرده یا گرفتن چیزی از او باشد و نه تعبیر خواب انگور.

تعبیر خواب درخت انگور

همان‌گونه که در مقاله مربوط به تعبیر خواب انجیر ذکر گردید معمولا تعبیر خواب هر درخت با تعبیر خواب میوه آن در ارتباط است. با این وجود در برخی موارد به‌صورت اختصاصی نیز نظراتی ارائه شده است. در مورد تعبیر خواب درخت انگور نیز نظرات برخی معبران به‌صورت زیر است.

امام صادق علیه‌السلام تعبیر خواب درخت انگور را بر پنج وجه می‌دانند: اول منفعت؛ دوم خسران؛ سوم مرد با مکر و حیله؛ چهارم جنگ و خصومت؛ پنجم مال شبهه‌ناک. تفاوت در وجوه اشاره شده با توجه به نظر مبارک امام در مورد میوه انگور که در ادامه ذکر خواهد گردید تا حدودی عجیب به‌نظر می‌رسد اما باید توجه داشت که در این حالت بایستی ارتباط درخت انگور را با کلیت خواب و کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده است.

خالدبن علی‌بن محدالعنبری نیز خواب درخت تاک یا انگور را به مردی مومن، سخی، بخشنده و محترم تعبیر می‌کند.

منوچهر مطیعی و تعبیر خواب درخت انگور

از نظر منوچهر مطیعی در خواب‌های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در سرزمین می‌نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می‌کنیم. وی همچنین تاک در خواب را به فرزندانی که به آنها دل بسته و به خود امید داده‌ایم و برای افراد بی تفاوت آن را به میراث و ملک وقفی تعبیر می‌کند. وی همچنین تاک را برای بیمار شفا می‌داند و برای تهی‌دست، ثروت و این بستگی به آن دارد که بیننده خواب، در بیداری چه وضعی داشته باشد.

از نظر این معبر تاک نشان بی‌خردی و سرمستی هم می‌تواند باشد. اگر بیننده خواب مرفه و مال‌دار باشد و ببیند در خانه‌اش تاک روییده، این خواب هشدار سرمستی و احیانا تندروی است چون از انگور شراب می‌گیرند و شراب مستی می‌آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است. از این رو دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است.

تعبیر خواب درخت انگور در سرزمین رویاها

 • درخت‌های مو بسیار تنومند: یک رفاقت پر ارزش.
 • درتان موخراب شده: یک نفر سعی دارد به شما بدی کند.
 • از یک درخت مو انگور می‌چینید: سوء تفاهم‌ها به نفع شما پایان خواهند گرفت.
 • یک شاخه درخت مو: موفقت به‌زودی در انتظار شماست.
 • در میان درختان مو قدم می‌زنید: فرزندان بسیاری خواهید داشت.
 • یک درخت مو را قطع می‌کنید: برای رسیدن به موفقیت به قاعده و قانون احتیاج است.
 • از درخت خانه خودتان انگور می‌چینید: درآمد خوبی خواهید داشت.

از نظر آنلی بیتون نیز دیدن درخت مو در خواب بیانگر سعادت و خوشبختی است. وی همچنین می‌گوید دیدن باغ انگور در خواب، نشانه‌ی موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب تاکستانی دیدید که به آن رسیدگی نشده بدین معنی است که به یکی از اهداف خود نمی‌رسید.

تعبیر خواب انگور از نظر معبران مختلف

امام صادق (ع) و تعبیر خواب انگور

از نظر مبارک امام صادق علیه‌السلام تعبیر خواب انگور سیاه و سفید، چه به‌وقت باشد و چه بی‌وقت بر سه وجه است: اول فرزند نیک، دوم علم فرائض، سوم مال حلال. آن حضرت می‌فرمایند فشردن انگور در خواب نیز بر سه وجه می‌باشد: اول مال با خیر و برکت، دوم فراخی نعمت، سوم از قحط و بلا ایمن یافتن.

آنچه که از فرموده امام (ع) دریافت می‌شود این است که به‌طور کلی دیدن انگور در خواب، نیک است.

تعبیر خواب انگور از نظر حضرت یوسف (ع)

از نظر یوسف نبی، دیدن انگور سفید در خواب، روزی حلال می‌باشد. با توجه به داستان حضرت یوسف در قرآن کریم، می‌توان گفت از نظر ایشان فشردن انگور برای شراب به ملازم و خدمتکار سلطان شدن تعبیر می‌شود.

دانیال نبی (ع) و خواب دیدن انگور

مطابق نظر دانیال نبی خوردن انگور سیاه در فصل آن به غم و اندوه و در غیر فصل آن به ترس و بیم تعبیر می‌شود و حتی این‌گونه اضافه می‌کند که «معبران گفته‌اند به عدد هر انگور که خورده بود، زخم چوب تازیانه بر او زنند». ایشان اما خوردن انگور سفید و قرمز را نیک می‌داند و در وقت خود (در فصل آن) آن را به نعمت و خیر دنیا، آن هم بیشتر از چیزی که انتظار دارد تعبیر می‌کند و در غیر وقت نیز آن را دلیل بر بیرون آمدن سخن خیر از دهان بیننده خواب می‌داند.

انگور از دید محمدبن سیرین بصری

از نظر این معبر، خوردن انگور سفید به‌وقت خود، دلیل بر مالی است که به‌دشواری به‌دست آید و خوردن انگور سرخ به وقت خود، دلیل بر منفعت اندک است. وی هر انگور با پوست سخت را به مالی که به دشواری به‌دست آید، هر انگور با پوست روشن را به مال حلال و هر انگور با آب تیره را به مال حرام تعبیر می‌کند. این معبر همچنین تعبیر خواب انگور با ظاهر سرخ را عز و جاه و خواب انگور با ظاهر سیاه را غم و اندوه می‌داند و هر انگور شیرین‌تر و تازه‌تر را به مال و جاه و عز بیشتر تعبیر می‌کند.

جابر مغربی در مورد تعبیر خواب فشردن انگور

نظر این معبر در مورد فشردن انگور در حالات مختلف این‌گونه نقل شده است: اگر کسی بیند که انگور بر معصر چوبین همی فشرد، دلیل که خدمت پادشاه ستمگر کند. اگر بیند که آن معصر، از خشت و گل بود، دلیل که خدمت پادشاه با دیانت کند. اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود، دلیل که خدمت پادشاه با سیاست و با هیبت کند. اگر بیند که انگور در تشت همی فشرد، دلیل که خدمت زنی بزرگ کند. اگر بیند که انگور در کاسه همی فشرد، دلیل که خدمت شخصی خسیس کند. اگر بیند که انگور همی فشرد و شیره‌های آن در خم‌ها جمع کرد، دلیل که از جهت خود مال بسیار به سبب پادشاه حاصل کند. اگر بیند که انگور در معصر با اهل و عیال می‌فشرد، دلیل که او را و عیال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد.

نظر لوک اویتنهاو در مورد تعبیر خواب انگور

از نظر لوک اویتنهاو تعبیر خوردن انگور تب مختصر و چیدن آن جدایی غیر منتظره می‌باشد. وی تعبیر خواب انگور سفید را شادمانی و انگور سیاه را غصه می‌داند. وی همچنین دیدن انگور را رسیدن به هدف تعبیر می‌کند و می‌گوید اگر کسی آن را به شما بدهد به معنی آشنایی‌های تازه می‌باشد.

تعبیر خواب انگور از دید آنلی بیتون

 • خواب چیدن انگور علامت دست یافتن به شادی بعد از دردسر است.
 • خوردن انگور سبز در خواب علامت آن است که برای کسب لذت، مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد.
 • دیدن انگور در خواب علامت آن است که از کار سختی فرار می‌کنید.
 • اگر دختری در خواب ببیند انگور می‌خورد علامت آن است که نسبت به آرزوهای خود اندکی دلسرد خواهد شد.

سرزمین رویاها و خواب انگور

 • یک درخت مو پر از انگور: عمرتان طولانی خواهد بود.
 • انگور می‌خورید: نگرانی و اضطراب بر شما غلبه می‌کند.
 • بچه‌ها انگور می‌خورند: نفوذ شما بر دیگران بیشتر می‌شود.
 • انگور می‌خرید: در کارهایتان خیلی محتاط باشید.
 • انگور می‌فروشید: نگرانی‌ها برطرف می‌شود و کارهای شما با موفقیت پیش خواهد رفت.
 • خوشه‌های انگور: دارایی شما به مقدار قابل توجهی بیشتر خواهد شد.
 • شما انگور می‌چینید: شانس بزرگی در نزدیکی شماست.
 • انگور را له می‌کنید: باید روش زندگی‌تان را تغییر دهید.
 • کشمش درست می‌کنید: موفقیت شما در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.
 • شما کشمش می‌خورید: پول از دست می‌دهید.

تعبیر خواب کشمش و مویز

حضرت امام صادق (ع) دیدن کشمش در خواب را بر سه وجه می‌داند: اول منفعت؛ دوم مال حلال؛ سوم کسب و معیشت. محمدبن سیرین بصری نیز نظر نیک در مورد خواب کشمش دارد و می‌گوید: «اگر بیند کشمش داشت و بخورد، دلیل که به قدر آن منفعت بیند. اگر بیند کشمش به کسی داد دلیل است که راحتی به وی رساند». از نظر ابراهیم‌بن عبدالله کرمانی اگر کسی در خواب کشمش به خروار ببیند دلیل این است که مال زیادی به‌دست آورد. خالدبن علی‌بن محدالعنبری دیدن کشمش در خواب را به رزقی سودمند تعبیر می‌کند. از نظر یوسف پیامبر (ع) نیز دیدن میوه‌هایی خشک مانند مویز و کشمش در خواب، خیر و نیکویی است که دوستان در حق او می‌گویند. مجموعه موارد فوق نشان دهنده نیک بودن تعبیر خواب کشمش از نظر اغلب معبران می‌باشد.

در مورد مویز نیز امام صادق (ع) آن را بر چند وجه می‌داند که همگی نیک هستند. این وجوه عبارتند از: مال و نعمت، منفعت و عیش خوش. از نظر ابراهیم‌بن عبدالله کرمانی نیز جدا کردن آب از مویز یافتن مال حلال می‌باشد. وی همچنین می‌گوید: «اگر عالمی آب از مویز خورد، دلیل که عملش زیاده شود. اگر بازرگان دید مال فراوان حاصل کند».

تعبیر خواب آب انگور

در مورد آب انگور خالدبن علی‌بن محدالعنبری می‌گوید «اگر کسی در خواب ببیند که آب انگور می‌گیرد و از آن شربت می‌سازد، خیر و برکت به او روی می‌آورد و اگر مستمند باشد ثروتمند خواهد شد. اگر در زمانی که مردم در گرانی، قحطی و خشکسالی به‌سر می‌برند کسی در خواب ببیند که همه مردم آب انگور یا عصاره زیتون می‌گیرند، دروازه خیر و رحمت بر آنها گشوده خواهد شد».

با توجه به ارتباط غوره و انگور در انتها این نکته لازم است ذکر شود که در مورد غوره نظرات زیادی ارائه نشده است. با این حال معبران داشتن غوره یا دیدن آن بر درخت را به کار مفید و ناتمام تعبیر کرده‌اند. خوردن غوره نیز به غم و اندوه تعبیر شده مگر اینکه در خواب مزه ترش آن حس نشود که در این حالت به معنی سود بردن از کاری ناتمام است. در قولی دیگر نیز گفته شده خوردن غوره در فصل آن به معنی به‌دست آوردن مال همراه با مشقت می‌باشد.

مطالعه مقالات زیر به شما پیشنهاد می‌گردد:

انجیران
ارسال پستی سفارشات به تمام نقاط کشور
انجیران
زعفران ممتاز قائنات را با بهترین قیمت بخرید
دیدگاه ها

20 − 3 =

همیشه یک پیشنهاد ویژه هست

با عضویت در خبرنامه ایمیلی فروشگاه اینترنتی انجیران میتوانید در هر لحظه از حراج ها و فروشهای ویژه محصولات ما مطلع شوید.

کانال تلگرام انجیران